استپر موتور

استپر موتور چیست

ستپر موتور چیست و چگونه کار می کند :

استپر قطعه ای است که روی دریچه سوخت موتورهای انژکتوری قرار می گیرد

وظیفه اصلی استپر روشن نگه داشتن خودرو در موقعیت دور آرام است.

زمانی که خودرو در دور موتور پایین کار میکند استپر مانع از خاموش شدن موتور میشه.