اورینگ سوزن انژکتور

اورینگ سوزن انژکتور

بررسی و معرفی اورینگ سوزن انژکتور

اورینگ سوزن انژکتور یکی از قطعات مربوط به سیستم انژکتور خودروها می باشد.

خودرو ها و به طور کلی تمام وسایل مکانیکی که به واسطه سوختن یک ماده سوختنی مانند بنزین کار می کنند، باید یک سیستم درون خود داشته باشند تا میزان ورود ماده سوختنی به درون سیلندر را تنظیم و کنترل کند همچنین ماده سوختنی را به مقدار مشخصی با هوا مخلوط کند تا این فرایند باعث ایجاد جرقه و در نتیجه حرکت قطعات مکانیکی شود.